Văn hóa Doanh nghiệp

Thứ nhất: Đối với Khách hàng
– Sự thành thực: Nói thật, không gian dối, cam kết thực hiện những gì mình hứa hẹn và đảm bảo đúng những gì mình sẽ thực hiện.
– Sự tận tâm: Sẵn sàng tư vấn, không ngại di chuyển, bất chấp thời tiết, mọi lúc mọi nơi vì sự hài hòng của Khách hàng.

Thứ hai: Đối với Công ty
– Sự tự giác: Sẵn sàng với công việc, không ngại khó khăn, làm việc hết mình vì lợi ích của Công ty.
– Sự trung thành: Tin tưởng tuyệt đối, không ngại đối thủ, gắn bó lâu bền với Công ty.
– Sự tự tin: Tự tin quyết định, tự tin kiến nghị, tự tin phản đối vì một cộng đồng tất cả cá nhân đều sáng tạo không ngừng.

Thứ ba: Đối với Cổ đông
– Sự nhất quán: Cương quyết, kiên định trong đường lối, kế hoạch, công việc.
– Sự minh bạch: Rành mạch, rõ ràng về tài chính.

Phương châm: Khách hàng trung thành, nhân viên tận tâm, cổ đông tin tưởng!